Documentació necessària per als diferents tràmits

 • Fotocòpia del DNI/CIF del titular.
 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.
 • Certificat de titularitat bancària, per domiciliació de factures.
 • La referència cadastral del punt de subministrament.
 • Fotocòpia d’una factura.

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió.
 • Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal·lació de baixa tensió. Certificat de titularitat bancària, per domiciliació de factures
 • Fotocòpia del DNI/CIF.
 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.
 • Certificat de titularitat bancària, per domiciliació de factures.
 • La referència cadastral del punt de subministrament.

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

 • Fotocòpia del DNI/CIF.
 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.
 • Certificat de titularitat bancària, per domiciliació de factures.
 • La referència cadastral del punt de subministrament.
 • El número de CUPS.

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

 • Fotocòpia del DNI/CIF del nou titular.
 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.
 • Certificat de titularitat bancària, per domiciliació de factures.

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

 • Fotocòpia del DNI/CIF del nou titular.
 • Autorització augment de potència signada pel titular.
 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.
 • Si la potència resultant és superior a la potència màxima admissible de la instal·lació: Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió.
 • Si és instal·lació amb memòria tècnica de disseny, i la potència final no supera en més d’un 50% la càrrega mínima regulada segons el tipus de local considerat: Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE).

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

 • Fotocòpia del DNI/CIF del nou titular.
 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.
 • En cas que la disminució de la potència requereixi modificacions en la instal·lació és necessari:
  • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió.
  • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

 • Fotocòpia del DNI/CIF del titular.
 • En el cas d’una empresa la fotocòpia dels poders.
 • Còpia de la llicència municipal d’obres.
 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió.
 • Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal·lació de baixa tensió.
 • Certificat de compliment de distàncies reglamentàries d’obres o construccions a línies elèctriques.
 • Certificat de titularitat bancària, per domiciliació de factures.
 • La referència cadastral del punt de subministrament.

Depenent del cas pot ser necessària documentació addicional.

Tota la informació s’ha extret d’aquest document.